ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van HYNN / Trainingscoach.nl, hierna te noemen “Ondernemer” gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder inschrijvingsnummer 34372086 bij de Kamer van Koophandel regio Amsterdam (versie: 12092010)

Artikel 1. Definities

1.1 HYNN, handelend onder de naam Trainingscoach.nl is een site/shop die trainingen verkoopt, welke via www.trainingscoach.nl bezocht kan worden.

1.2 De naam Trainingscoach.nl is merkeigendom van HYNN, te Amsterdam.

1.3 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de (internet)activiteiten van Ondernemer, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website www.thuiswinkelwaarborg.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Trainingscoach.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ondernemer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ondernemer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Afbeeldingen en specificaties

3.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, specificaties, omschrijvingen en condities etc. op de website van Ondernemer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4. Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Ondernemer. Ondernemer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 5. Prijzen

5.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

5.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,95. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of gecommuniceerd door Ondernemer.

5.3 Ondernemer kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Betalingen

6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met u. Betaling is mogelijk door iDeal: Als u bankiert via Internet bij de ING, ABN AMRO, Fortis, Rabobank of RBS, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.nl.

6.2 De klant geeft Ondernemer toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

6.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Ondernemer.

Artikel 7. Levering

7.1 Ondernemer streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Ondernemer echter niet verplicht.

7.2 De uiterste leveringstermijn is 10 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Ondernemer kan worden toegerekend.

7.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Ondernemer zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

7.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Ondernemer verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 9. Retour zenden van artikelen Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze retour worden gezonden. De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren gelden enkele voorwaarden:

9.1 Artikelen, die u via www.trainingscoach.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen retour worden gezonden. Retour zenden is mogelijk binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling, mits er aan de volgende punten wordt voldaan;   * Een retourzending dient van te voren, onder vermelding van het ordernummer, schriftelijk of per email (info@trainingscoach.nl) te worden aangemeld bij Ondernemer. * Alleen ongebruikte en ongedragen artikelen, in originele verpakking, kunnen geretourneerd worden. * Het te retour gezonden artikel dient samen met een volledig ingevuld retourformulier te worden verzonden naar Ondernemer, Jan Peppinkstraat 4, 1069 PH, Amsterdam. Het retourformulier wordt op verzoek per e-mail toegezonden. * Niet aangemelde retourzendingen, en retourzendingen die niet voorzien zijn van een retourformulier, worden niet in behandeling genomen. * Portokosten en verzendrisico van een retourzending komen voor rekening van de koper. * Een onvoldoende gefrankeerde retourzending wordt niet geaccepteerd. * Het retour gezonden artikel dient ongedragen, onbeschadigd en in de originele verpakking door ons te worden ontvangen. * In geval van retourzending wordt het aankoopbedrag, verminderd met de verzendkosten, binnen 30 dagen terugbetaald.

9.2 Ondernemer accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Ondernemer, dan wel tussen Ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Ondernemer, is Ondernemer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ondernemer.

Artikel 11. Overmacht Ondernemer heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Garantie Op al onze producten geldt 1 jaar garantie. Beschadigingen ontstaan door verkeerd gebruik (molest e.d.) zijn uitgesloten van garantie.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:   • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, • zullen Ondernemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

13.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.   Vragen, klachten en opmerkingen;   Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.   Trainingscoach.nl E-Mail info@trainingscoach.nl Web https://www.trainingscoach.nl   KvK 34372086 alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van HYNN / trainingscoach.nl.